Monday, July 10, 2017

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET

DUPLICATE

At dawn you read her body,
you studied the crannies of pleasure,
to be able to dance tango
in the dark.
You wanted to know everything.
You were afraid
that once again it will fly away like
a skittish bird.

Naked love
does not ask about the rules.
It shows appetite to the world,
which also likes mysteries.

She
– he whispered to the stars –
was again only a duplicate of desires.

***
Duplikat

Świtem czytałeś jej ciało,
studiowałeś zakamarki rozkoszy,
by w ciemnościach
móc zatańczyć tango.
Chciałeś wiedzieć wszystko.
Bałeś się,
że znów odleci jak
płochliwy ptak.

Naga miłość
nie pyta o zasady.
Światu pokazuje łaknienia,
a on lubi tajemnice.

Ona
– wyszeptał do gwiazd –
znowu była tylko duplikatem pragnień.


UNSATISFIED

She remembers how
from the salty bay
you picked out
covered in patina amber.
Like the wind,
like the murmur of the sea
it opalesces
with the echo of those days.

She strokes it
with the thirsty hands.
She is still unsatisfied,
she still has the memories
and she is still waiting,
but now
− only for dreams.

***
Niedosyt

Pamięta, jak
ze słonej zatoki
wyłowiłeś
pokryty patyną bursztyn.
Jak wiatr,
jak szum morza
tak on opalizuje
echem tamtych dni.

Głaszcze go
spragnionymi dłońmi.
Wciąż ma niedosyt,
wciąż ma wspomnienia
i nadal czeka,
ale teraz
− już tylko na sny.


BALD WORDS

You had many plans –
all for later.

And she thought
that a miracle will happen.
You told her –
your bald words,
words like checks without cover.

She was sure
it would be just like you promised.
She never dared to ask:
when will it be new?
Yet you
did not have any plans.

You knew
that you will not make change in your life!


***
Łyse słowa

Miałeś wiele planów –
wszystkie na później.

A ona myślała,
że wydarzy się cud.
Mówiłeś do niej –
swoje łyse słowa,
słowa jak czeki bez pokrycia.

Miała pewność,
że będzie tak jak obiecałeś.
Nigdy nie ośmieliła się spytać:
kiedy stanie się nowe?
A przecież ty
nie miałeś żadnych planów.

Wiedziałeś,
że w swoim życiu nic nie zmienisz!


MEMORIES

In your life
she was just an adventure.
Her memories
fade away slowly,
very slowly.
Now she knows
that you are trying the world out yourself
and as before
you talk only
with condensing time.

***
Wspomnienia

W twoim życiu
była tylko przygodą.
Jej wspomnienia
zacierają się powoli,
bardzo powoli.
Teraz już wie,
że sam próbujesz świata
i jak dawniej
rozmawiasz tylko
ze skraplającym czasem.CONSTELLATIONS

He missed out on life.
He forgot that it passes so fast.

He said:
when I was still big
I did not reach for them.

Today I know,
that it will be easier for me to pick mushrooms
than point at the clouds with my finger.

But he also knows
that he can no longer stand up straight.
The time has passed
when he could
watch the constellations of stars.


***
Konstelacje

Przegapił życie.
Zapomniał, że tak szybko przemija.

Powiedział:
kiedy byłem jeszcze duży
nie sięgałem po nie.

Dzisiaj już wiem,
że łatwiej mi będzie zbierać grzyby
niż palcem pokazać chmury.

Ale też wie,
że już nie uda mu się wyprostować.
Umknął czas
kiedy mógł
oglądać gwiezdne konstelacje.


FOR PROFESSOR JOZEF LIPIEC

Desk

No one can think for anybody else –

once said a professor to a student.

He was right.
After all, those new thoughts
can no longer
be lead to the end.

Through the shut curtains
the rays of life shine no more.
Only
the papers scattered on the desk
look as if they are waiting
for someone –
the chosen one.
The one,
who will never
sit by it again.
***
profesorowi Józefowi Lipcowi
Biurko

Nikt inny nie może za nikogo myśleć

powiedział kiedyś profesor do studentki.

Miał rację.
Przecież tych rozpoczętych myśli
nie da się już
doprowadzić do celu.

Przez zasłonięte kotary
nie dochodzą już promienie życia.
Tylko
porozrzucane na biurku kartki
wyglądają jakby czekały
na człowieka –
tego jedynego.
Tego,
który już nigdy
przy nim nie usiądzie.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET – Jagiellonian University graduate with a Master’s Degree in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Penal Fiscal and Economic Law, and Creative Writing at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Łódź. She underwent specialty training at Jagiellonian University in: Literary output and self-control in the educational process, The vision of science and art in accordance with Confucius cultural circle, Culture of Himalayan region. Publications: poetry collections: 2013 Love Affair with Oneself; original title: Romans z sobą [publisher: Sowello] 2014 Thought Mirages; original title: Myślne miraże [publisher: Miniatura] 2016 Cloudiness; original title: Chmurność [publisher: Signo] monodrama: 2015 Clearances; original title: Prześwity [publisher: Signo]. 2017 Tandem original title: Tandem [publisher: Signo]. Country of origin Poland. Mother language Polish. Nationality Polish. Place of living Kraków.

No comments:

Post a Comment