Monday, July 10, 2017

BIANCA HAZENBERGBIANCA HAZENBERG


A FRACTION

long enough you have
been tall and strong
the words in your book
print only a fraction
of the storm that laced
your sadness with
an unprecedented void

specters bleeding to death
across the sea
ice floes leave in time
and images you can't
rotate back in the film
that is looming in slow motion
in front of your eyes
you are injured

heaven conceals the stars

lay your body motionless
against my soft body
I will rock you gently to rest
© BiancaEEN FRACTIE

lang genoeg ben jij
groot en sterk geweest
de woorden in je boek
drukken maar een fractie
uit van de storm die je
triestheid doorspekt met
een ongekende leegte

schrikbeelden bloeden dood
aan de overkant van de zee
ijsschotsen vertrekken in tijd
en beelden zijn niet terug
te draaien in de film die in
slow motion voor je ogen
opdoemen en je verwonden

de hemel verzwijgt de sterren

leg je lijf maar roerloos
tegen mijn warme lichaam
ik wieg je zacht tot rust
© Bianca

AN OPENING

together we can
form an opening
and face the light

we will find shelter
together through
the port without
lock and hardness
with the blunt

as guardians, we will
safeguard the sun

hailstones don't touch us

fight with me
and let's resist
against all the injustice
that is everywhere
© Bianca


EEN OPENING

samen kunnen we
een opening vormen
het licht onder ogen zien

we vinden onderdak
bij elkaar door
de poort zonder
de vergrendeling en de
hardheid met de botte bijl

als wakers zullen we
de zon veilig stellen
hagelstenen deren ons niet

vecht met mij en
laten we ons verzetten
tegen al het onrecht
dat overal is
© Bianca
ANGELS PATIENCE

you must have angels patience
in the fragile of porcelain

memory is on the background and
the suffering of the missing piece

I touch the art of
healing and reach for the
pillars to lean on
and remove pent-up emotion

I get out of my shell and glass
wrestling with frightening feeling

the crippling of sorrow

vibrant symbols will die in
the tenderness of the soul
emotion lurks between tragedy
and the place of intense nurturing


ENGELENGEDULD

engelengeduld moet je hebben
in het breekbare van porselein
herinnering en op de achtergrond
het lijden van het missende stukje

ik tast naar de kunst van
genezing en reik naar de
pilaren om op te leunen
opgekropte emotie verwijder


ik uit mijn glazen omhulsel en
worstel met beangstigend gevoel

het verlammende van smart

trillende symbolen sterven
in de tederheid van de ziel

ontroering sluimert tussen tragedie
en de plek van intense koestering
© Bianca

©
BIANCA HAZENBERG

BIANCA HAZENBERG-Hubert is a creative and spiritual poet. Her poems show the feelings that people experience on a subtle and touching way. She was born in the Netherlands in Groningen and has lived 30 years of her life in the small village of Groningen Sauwerd. Here she lives with her husband, two daughters and their dog. Beside poetry she has interests in music, photography, painting, nature, reading and spirituality. There are now published two books of poetry from her: "Temple of my mind 'in 2015 and' Spiegelscherven'in 2016. Many poems in various poetry collections. Published in literary magazine: Scoon Schip. Publications in the USA,  Africa and Bangladesh.


No comments:

Post a Comment